جوایز - StormGain Iran - StormGain ایران

  • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ تا 12٪ سود
  • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ حداکثر 20٪ سپرده پاداش ، 40٪ تخفیف کمیسیون معاملات
  • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ درآمد 15٪ از کل هزینه های کارگزاری پرداخت شده
  • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ استخراج معادل 0.0318 ฿ در روز