ប្រាក់រង្វាន់ - StormGain Cambodia - StormGain កម្ពុជា

  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ការប្រាក់រហូតដល់ 12%
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ 20% ការបញ្ចុះតម្លៃកម្រៃជើងសារការជួញដូរ 40%
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ទទួលបាន 15% នៃថ្លៃសេវាឈ្មួញកណ្តាលដែលបានបង់
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: មីនរហូតដល់ 0.0318 ฿ ក្នុងមួយថ្ងៃ