StormGain Şahamça maksatnamasy - StormGain Turkmenistan - StormGain Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we StormGain-de hyzmatdaş bolmaly


StormGain hyzmatdaş

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we StormGain-de hyzmatdaş bolmaly
Senagatdaky iň oňat höwesler bilen StormGain iň abraýly we ileri tutulýan kripto biresalarynyň biridir.

Söwdagärler üçin özüne çekiji tekliplerimiz, mahabatlarymyz we bazarda öňdebaryjy çeşmeler, şärik hyzmatdaşlarymyza täze ulanyjy sessiýalarynda, gatnaşygymyzda we öwrülişiklerimizde uly ösüş berýär, netijede güýçli CPA ulgamymyz sebäpli yzygiderli tölegler bolýar.

Senagatdaky iň bäsdeş komissiýalar bilen şärik hyzmatdaş bolup, traffigiňy çek we pul gazan!Elýeterli komissiýa gurluşlary

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we StormGain-de hyzmatdaş bolmaly
CPA ýurt boýunça
 • “StormGain” kripto şahamçalary her bir hünärli söwdagär üçin belli bir komissiýa alýarlar (1200 $ -a çenli!)

Gibrid strategiýa
 • Bar bolan komissiýa gurluşlarynyň 2 görnüşiniň ýa-da başga töleg meýilnamasynyň üýtgemeleriniň utgaşmasy.

Girdeji paýy
 • Müşderi her gezek söwda edeninde jemi girdejiniň 35% -ini alyň (ýaýradyň)!

Töleg usuly
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we StormGain-de hyzmatdaş bolmaly

Bu nähili işleýär

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we StormGain-de hyzmatdaş bolmaly
1. Şahamça boluň
 • FPM.global hasabyňyzy sekuntlarda dörediň we ähli aýratynlyklara, mahabat materiallaryna we yzarlaýyş aktiwlerine girip bilersiňiz.

2. Müşderiler bilen tanyşdyrmak
 • Web sahypasynda, blogda, sosial media ulgamynda, habar býulleteninde ýa-da beýleki köp ulagly platformalarda şahsy hyzmatdaşyňyzyň baglanyşygy bilen StormGain-i mahabatlandyryň.

3. Komissiýa gazanmak
 • Müşderi her gezek kär derejeli söwda şertlerine laýyk gelende, islän töleg meýilnamaňyz bilen komissiýa gazanarsyňyz.


StormGain artykmaçlyklary


Çäksiz gazanmak mümkinçiligi
 • Häzirki wagtda 68 milliondan gowrak kripto söwdagäri bar we bu san artýar. Şol sebäpli “StormGain” şahamçalary has ýokary gatnaşygy we ygtybarly girdeji akymlaryny görýärler.

Girdeji komissiýalary
 • Hyzmatdaşlygyň 2 görnüşini saýlaň: CPA meýilnamasy ýa-da girdeji paýlaşmak programmasy.

Törite teklipler
 • Şahsy şahamça dolandyryjyňyz, traffigiňizi pul gazanmak we ähli soraglara goldaw bermek üçin iň ýokary öwrüliş nyrhlaryny nädip almalydygyny görkezer.

Mahabat materiallarynyň giň görnüşi
 • Üstünlik üçin köp dilli, ýokary öwrüliýän bannerler, ýer sahypalary we beýleki marketing materiallary.

Çalt we täsirli tölegler
 • Size iň amatly töleg usuly bilen baýraklary we tölegleri alarsyňyz.

Hereketli statistika
 • Baş harp bilen peýdalanmak üçin özboluşly düşünjeler bilen traffige gözegçilik edip we yzarlap bilersiňiz.


StormGain-i öňe sürmek aňsat

“StormGain” kripto maýa goýmak üçin birmeňzeş platforma. Bir kran bilen kripto satyn alyň, hodl ediň, söwda ediň, alyş-çalyş ediň, gazanyň we öwreniň.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we StormGain-de hyzmatdaş bolmaly
Ösen kripto söwdasy
 • 200x-e çenli pes we adalatly komissiýa we töwekgelçiligi dolandyrmak üçin täsin gurallar.

50K Demo
 • Söwda bilen meşgullanmak üçin ähli ulanyjylaryň 50,000 ABŞ dollary karzlary bilen demo hasabyna girip bilerler.

Mugt bilim
 • Ulanyjylar webinarlara, kurslara we göni söwda görkezişlerine mugt girip bilerler!

Köp walýuta gapjyklary
 • Düşnüksiz we ygtybarly maýa goýumlary üçin niýetlenendir. Ulanyjylar esasy kripto 24/7 aňsatlyk bilen satyn alyp, çalşyp we çalşyp bilerler.

Söwda signallary
 • Ulanyjylar bir gezek basylanda iň ýokary analitik tekliplerini alýarlar. Bu signallar söwda bilen baglanyşykly soňky ösüşleri üpjün edýär.

Programma Bitcoin gazyp almak
 • Ulanyjylar kompýuterleriniň batareýasynyň ömrüne ýa-da CPU giňişligine töwekgelçilik etmezden, halkara serwerlerimiziň üsti bilen BTC programmasyny alyp bilerler.

Ulanyjylar üçin aýratyn we üýtgeşik tölegler
 • “Lazio” ýaly uly toparlar bilen hemaýatkärlik size aýratyn sport tekliplerini we täsin janköýer mümkinçiliklerini berýär. Bularyň arasynda Çempionlar ligasynyň syýahaty, VIP gutulara girmek we başgalar bar!
Thank you for rating.