බෝනස් - StormGain Sri Lanka - StormGain ශ්‍රී ලංකා - StormGain இலங்கை

  • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: 12% දක්වා පොලිය
  • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: 20% දක්වා බෝනස් තැන්පතු, 40% වෙළඳ කොමිස් වට්ටමක්
  • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: ගෙවන සියලුම තැරැව්කාර ගාස්තු වලින් 15%ක් උපයා ගැනීම
  • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: දිනකට 0.0318 ฿ දක්වා මගේ